Asset 1suntanzer

Suntanzer

Energetická soběstačnost na dosah

Slovník pojmů

Obnovitelné zdroje energie jsou nefosilní přírodní zdroje energie, mezi které se řadí energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. Pro využití energie slunečního záření se nejčastěji používá fotovoltaický článek. Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N.

Fotovoltaický panel je spojení nejméně dvou a více fotovoltaických článků do sériové, paralelní nebo sérioparalelní kombinace. Panel je konstrukčně řešen pro venkovní použití a je chráněn speciálním světlo propustným tvrzeným sklem. Mohou být opatřeny rámem nebo jsou i v bezrámovém provedení.

Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k přeměně sluneční energie (příme nebo odražené) v energii elektrickou. Základními zařízeními fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, umístěné na konkstrukci, stejnosměrná kabeláž – propojující sestavy panelů ke střídačům nebo DC rozvaděčům, střídače, přepěťové ochrany, AC kabeláž a rozvaděče, AC a DC měření vyrobené elekřiny, elektrická přípojka. Zkratka je FVE.

OTE operátor na energetickém trhu, působí na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem, tzv. ČNB pro energetiku.

ERU Energetický regulační úřad

Polykrystalický panel

Monokrystalický panel

Decentrálními zdroji rozumíme malé zdroje elektřiny přímo v domácnostech nebo podnicích. Můžeme k nim zařadit kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny apod. Jedná se o koncept většího počtu elektráren o menším výkonu, které jsou blíže ke spotřebě, tedy k zákazníkům.

Je soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům. Součástí distribuční soustavy jsou i její řídící, ochranné a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR se jedná o zařízení s napětím 110 kV a nižším.

Je to kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

PDS Provozovatel přenosové soustavy – Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny (uděluje ERÚ). Přenosová soustava je systém zařízení, které tvoří páteř elektrizační soustavy. Přenáší velké výkony na velké vzdálenosti na napěťových hladinách 400, 220 kV a na některých starších vedení 110 kV. Zajišťuje přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům. Společnost zajišťující provoz přenosové soustavy na území ČR se nazývá ČEPS, a.s. Zkratka je PDS.

Tepelná čerpadla odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí: venkovní a vnitřní.